Regulamin

obowiązujący do dnia 08.09.2022

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży na produkty za pośrednictwem apteki internetowej dostępnej pod adresem www.aptekadlarodziny.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Adpharma sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowie.

Apteka internetowa dostępna pod adresem www.aptekadlarodziny.pl, prowadzona jest przez Adpharma sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowie, Pieńków 148, 05-152 Czosnów, NIP 5252365442, REGON 140505540, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000259670 o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, w całości opłaconym. Sprzedaż wysyłkowa jest zlokalizowana w należącej do Adpharma sp. z o.o. placówce Apteka dla Rodziny, ul. Nastrojowa 56, 91-496 Łódź.

Adpharma sp. z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie apteki wydane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi z dnia 21 marca 2014 r. o nr FŁ-1018/A/2014.

Dane do szybkiej komunikacji ze Apteką:

E-mail: apteka@aptekadlarodziny.pl
Numer infolinii: 888 22 72 71
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
Adres siedziby: Apteka dla Rodziny z siedzibą przy ul. Nastrojowej 56, 91-496 Łódź

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Apteka – Apteka dla Rodziny z siedzibą przy ul. Nastrojowej 56, 91-496 Łódź, prowadzona przez ADPHARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6, 05-152 Czosnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000259670, posiadającą numer NIP: 5252365442, numer REGON: 140505540, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł pokrytym w całości, na prowadzenie której uzyskano zezwolenie nr FŁ-1018/A/2014, wydane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.aptekadlarodziny.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie, zaś Apteka świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.
3. Konsument –osoba fizyczna zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego oraz osoba fizycznej zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Aptece poprzez Serwis zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Konto – konto Kineta stanowiące podstronę Serwisu, pozwalające na gromadzone informacji o Kliencie i dokonywanych przez niego zamówieniach.
6. Produkt leczniczy – produkt w rozumieniu art. 2 pkt. 32 Prawa Farmaceutycznego;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
8. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Aptekę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu;
9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania z Serwisu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Postanowienia ogólne

1. Apteka świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu, usługi związane z wysyłkową detaliczną sprzedażą towarów na rzecz Klientów, w tym prowadzi wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta oraz inne usługi takie jak wysyłka newslettera. Apteka nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (na receptę).
2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Aptekę oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu odbywa się na podstawie Regulaminu w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Apteka informuje, że do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych nie stosuje się przepisów ustawy. o prawach konsumenta ), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany Regulaminu. Każdego Klienta podczas zakupu poprzez Portal obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej na dzień złożenia zamówienia i akceptowana przez Klienta w momencie dokonywania zamówienia.
4. Wszystkie towary będące przedmiotem oferty Apteki są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu zewnętrznym, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie. Apteka ma obowiązek dostarczenie towarów wolnych od wad.
5. Nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne wykorzystywane w Serwisie są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.
6. Opisy towarów oferowanych w Serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym.
7. Informacje publikowane w Serwisie nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem.
8. Towary zamówione w Aptece za pośrednictwem Serwisu dostarczane są na zasadach wskazanych w dedykowanej zakładce Serwisu oraz w Regulaminie.
9. Za Towary zamówione w Aptece za pośrednictwem Serwisu oraz za ich dostawę można zapłacić w sposób opisany w dedykowanych zakładkach Serwisu oraz w Regulaminie.
10. Ceny towarów podane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich (PLN), zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
11. Oferta apteki stacjonarnej oraz oferta prezentowana w Serwisie mogą się różnić w zakresie asortymentu oraz ceny oferowanych towarów.
12. Apteka ma prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie sposobu płatności i dostawy w drodze braku możliwości skorzystania z części opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości lub ilości.
13. Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet spełniającym następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Apteka w celu realizacji zakupów:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 20 lub nowsza, Opera wersja 12 lub nowsza, Chrome wersja 26 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej.
b) minimalna rozdzielczość ekranu powyżej 600 px.
14. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu:
a) zgodnie z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w tym niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
b) nie zakłócając jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Apteki,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 
15. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
16. Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu polskiemu.
17. Zawartość Serwisu podlegają ochronie prawnej. Apteka nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez jej pisemnego zezwolenia.

III. Rejestracja, składanie zamówienia i zawieranie umowy

1. Zamówienia na towary oferowane przez Aptekę w Serwisie Klient może dokonać poprzez wykonanie następujących czynności:
a) utworzenie indywidualnego Konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;
b) zapoznanie się oraz akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
c) prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie, poprzez podanie przez Klienta wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia oraz wysłanie go drogą elektroniczną poprzez wybór opcji „Potwierdzam zamówienie”.
2. Utworzenie indywidualnego Konta w Serwisie jest usługą nieodpłatną W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny podając dane: adres e-mail i hasło składające się z min. 6 znaków w tym znaku specjalnego oraz zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a następnie postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą zakończenia zakładania Konta wysłaną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Konto w Aptece zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub na wniosek użytkownika, złożony drogą elektroniczną.
3. Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez tworzenia indywidualnego Konta w Serwisie.
4. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez formularz zawarty w Serwisie.
5. Po złożeniu Zamówienia poprzez wybór opcji „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient otrzyma potwierdzenie wpłynięcia zamówienia na wskazany w trakcie rejestracji lub składania zamówienia adres e-mail. Otrzymanie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i stanowi dowód, iż złożone przez Klienta zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez niego ceny wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zamówienie stanowi dla Apteki jedynie ofertę zakupu Towaru przez Klienta. Po złożeniu zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.
6. W związku z zamówieniem Apteka kontaktuje się z Klientem lub odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
7. Klient, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty
za zamówione w Aptece towary oraz dostawę w terminie 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem” jeżeli takowa jest dostępna, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
8. Wyboru sposobu zapłaty dokonuje Klient w trakcie zamawiania towaru.
9. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
10. Informacja o przewidywanym terminie realizacji zamówienia przez Aptekę przekazywana jest Klientowi przy wyborze opcji dostawy zamówionych towarów,
oraz drogą elektroniczną w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta.
11. Okres niezbędny do przygotowania zamówienia oraz wysyłka towarów nie powinien przekroczyć 12 (dwunastu) dni roboczych licząc od:
a) obciążenia rachunku bankowego Apteki wpłatą za zamówienie dokonaną za pośrednictwem systemu płatności online PayU lub przelewem tradycyjnym;
b) złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”.
12. Apteka ma prawo odmowy realizacji całości albo części zamówienia w przypadkach, gdy:
a) towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;
b) zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze;
c) niepoprawnego wypełnienia elektronicznego formularz zamówienia w sytuacji, gdy Apteka nie może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;
d) takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
13. W przypadkach o których mowa w punkcie 12powyżej oraz gdy Apteka odmawia realizacji zamówienia z innych wyjątkowych przyczyn, Klient jest niezwłocznie zawiadamiany o tym fakcie drogą elektroniczną nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. Apteka zwraca Klientowi uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami dostawy.
14. Jeżeli Apteka nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego w części (z uwagi na incydentalną niezgodność stanów magazynowych, bądź incydentalne uszkodzenie towaru), Apteka zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. Po otrzymaniu tego zawiadomienia od Apteki, Kupujący według swojego wyboru może:
a. albo od razu odstąpić od umowy w części, która nie może być zrealizowana, co będzie oznaczało realizację przez Aptekę zamówienia w pozostałym zakresie,
b. albo od razu odstąpić od umowy w całości,
c. albo wyznaczyć Aptece dodatkowy termin na realizację zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania,
d. albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.
15. Zawarcie umowy sprzedaży z Apteką w ramach Serwisu i akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na wystawienie i udostępnienie mu faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Wyrażenie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją przez Klienta z otrzymywania faktur w wersji papierowej.
16. Wystawiana przez Aptekę faktura elektroniczna jest udostępniana Klientowi za pośrednictwem konta w Serwisie oraz poczty elektronicznej, poprzez wysyłkę na adres email wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub przy zakładaniu konta.

IV. Zapłata ceny oraz koszty dostarczenia Towaru

1. Dopuszczalne są następujące sposoby uiszczenia przez Klienta ceny zamówionego towaru i dostawy:
a) za pośrednictwem systemu płatności online PayU (PayU);
2. Zamówiony przez Klienta towar może być:
a) odebrany przez Klienta osobiście w lokalu Apteki „Trzy Korony” przy ul. Nastrojowej 56, 91-496 Łódź
b) przesłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, która działa na zlecenie Klienta.
c) dostarczany do paczkomatu w przypadku zamówienia towarów innych niż produkty lecznicze
3. Wybór sposób dostawy przez Klient następuje w elektronicznym formularzu zamówienia.
4. Transport za pośrednictwem firmy kurierskiej odbywa się w warunkach temperaturowych przewidzianych dla kupowanego produktu, chyba że klient samodzielnie, wybierając określoną formę dostawy zadecyduje inaczej.
5. W przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wartości zamówienia dodawany jest koszt dostawy zgodnie z cennikiem umieszczonego w Serwisie, pokrywany przez Klienta. Apteka przygotowuje towar do odbioru przez firmę kurierską oraz uiszcza w imieniu Klienta wynagrodzenie należne firmie kurierskiej z tytułu odbioru i dostarczenia towarów do Klienta.
6. Termin dostawy zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej może się różnić w zależności od wybranego spedytora. W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym w Serwisie terminie, celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia odpowiednich działań Klient powinien przesyłać Aptece informację o takim opóźnieniu.
7. W przypadku, gdy z winy Klienta zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone, Apteka ma prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
8. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej powinien być zawsze poprzedzony sprawdzeniem przez Klienta stanu opakowania. W przypadku, gdy stan opakowania wskazuje, że przesyłka mogła zostać uszkodzona podczas transportu Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Apteką w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
9. W sytuacji opisanej w punkcie 8 powyżej Apteka, po odebraniu od Klienta informacji w tym przedmiocie, zgodnie z wyborem Klienta: ponownie wysyła Klientowi zamówione towary lub dokonuj zwrotu wartości zamówienia oraz kosztów dostawy na konto Klienta.
10. Dostawy produktów leczniczych są realizowane w godzinach 8-16 w dni powszednie. Apteka zapewnia Klientowi możliwość kontaktu telefonicznego w zakresie bezpieczeństwa i jakości stosowania produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza w dni powszednie w godz. 8-18 – nr tel 888 22 72 71
11. Produkt leczniczy będący przedmiotem sprzedaży wysyłkowej zostaje zapakowany w sposób zapewniający zachowanie jego jakości i integralności, a opakowanie przesyłki jest opatrzone etykietą przymocowaną w sposób trwały, zawierającą: odcisk pieczątki placówki, numer zamówienia, dane dotyczące odbiorcy, określenie warunków transportu oraz numer telefonu do kontaktu, o którym mowa w pkt. 10 powyżej.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru w postaci:
a) pomyłki w otrzymanym produkcie,
b) braku produktu,
c) uszkodzenia opakowania produktu,
d) wady jakościowej produktu
Klient może złożyć reklamację na adres email: reklamacje@aptekadlarodziny.pl wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (pobierz) oraz dokumentacją zdjęciową zgłaszanej wady.
2. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki stosuje się punkt IV.8-9 powyżej.
3. Obok komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, celem wyjaśnienia wątpliwości Klientów związanych z procesem reklamacji, Apteka udostępnia dla Klientów numer telefonu 888 22 72 71, pod którym można dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
4. Po otrzymaniu i uznaniu zasadności zgłoszenia, Apteka zleci na swój koszt firmie kurierskiej kurs pod wskazany przez Klienta adres celem odebranie od Klienta reklamowanej przesyłki. Klient celem odesłania przesyłki otrzyma od Apteki list przewozowy celem jego wydrukowania i naklejenia na przesyłkę.
5. Apteka ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Klient na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo wystąpić z żądaniem: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (w tym ostatnim wypadku jeżeli wada towaru jest istotna).
6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Apteka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Aptekę albo Apteka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
7. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Aptekę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę.
8. Klient nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym ust. 6, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
9. Jeśli Towar sprzedany ma wadę, Klient może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Apteka jest wówczas obowiązana wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. Apteka rozpatrzy reklamację w terminie  14 dni licząc od dnia otrzymania informacji o reklamacji towaru. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
11. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Aptekę Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o tych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
12. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
b) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/
13. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
14. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
15. Apteka nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w Aptece lub informuje o takich gwarancjach.

VI. Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Apteka podejmuje działania mające na celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu. W tym celu podejmuje m.in. działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Apteki Klient może zgłaszać mailowo na adres reklamacje@aptekadlarodziny.pl.

VII. Odstąpienie od umowy i zwrot zakupionych towarów

1. Produkty lecznicze oraz wyroby medycznych mogą być zwracane Aptece wyłącznie z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. Taki zwrot następuje na zasadach opisanych w punkcie V Regulaminu (Postępowanie reklamacyjne).
2. W przypadku towarów innych niż wskazane w ust. 1 powyżej (tj. innych niż produkty lecznicze i wyroby medyczne) z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej, Klient będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów tego działania.
3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Klient będący Konsumentem może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Aptekę w Serwisie.
5. Termin 14-dniowy na odstąpienie od Umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
6. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta będącego Konsumentem otwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku:
a) świadczenia usług, jeżeli Apteka wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Aptekę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Apteka nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Apteka do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
i) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
j) Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
l) Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Apteki.
9. Apteka niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Apteka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient Konsument, chyba, że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta Konsumenta.
10. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę, Apteka nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Apteka zgodziła się ponieść ten koszt.

VIII. Ochrona danych

Apteka zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Klienta i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://aptekadlarodziny.pl/polityka-prywatnosci 

IX. Pozostałe Prawa i Obowiązki Stron

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
4. Apteka, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
5. Apteka ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego.
6. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej bezpłatnie przez Sprzedawcę.
7. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter, wyrazili zgodę na przetwarzanie danych (adres e-mail) w celu jego wysyłki, a także potwierdzili subskrypcję (chęć korzystania).

X. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Apteki, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apteką a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.