Polityka prywatności 

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Adpharma sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowie,                      ul. M. Adamkiewicza 6, 05-152 Czosnów.

Administrator przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
1) świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w e-Aptece oraz możliwości zawarcia za jej pośrednictwem umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2) świadczenia usługi „newsletter” na żądanie użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
3) przesyłanie informacji handlowej za pośrednictwem wskazanego kanału komunikacyjnego pod warunkiem udzielenia zgody użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
5) prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej -podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako przedsiębiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dokładamy starań by wszystkie osoby, których dane są przetwarzane zostały poinformowane o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego. Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej iod@aptekadlarodziny.com.

Jak długo przetwarzane będą moje dane?

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędnym do wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Czy Administrator przekazuje moje dane innym odbiorcom?

Odbiorcami danych osobowych będą: operator Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych P1, dostawcy systemów teleinformatycznych, firmy kurierskie w zakresie dostawy produktów, podmioty świadczące usługi płatności on-line, kancelarie prawne i podatkowe, biegli rewidenci, podmioty powiązane z Administratorem.

Kto może zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych został powołany dla Adpharma sp. z o.o. na podstawie art. 37 RODO. Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dbać o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Adpharma sp. z o.o. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Adpharma sp. z o.o. może zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi.

Jakimi sprawami zajmuje się Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

Jakie prawa mi przysługują?

Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim na terytorium RP jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób zostanie rozpatrzony wniosek o realizację praw?

Rozpatrzenie wniosku nastąpi niezwłocznie. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków. Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Inspektor Ochrony Danych skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator Danych Osobowych może a) nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub b) odmówić rozpoznania wniosku.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się: elektronicznie na adres e-mail: iod@aptekadlarodziny.pl lub pisemnie na adres: Adpharma sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowie, ul. M. Adamkiewicza 6, 05-152 Czosnów.